-0.1 C
Sarajevo

Odlike Šama

Pitanje:

Možete li kazati nešto o odlikama Šama?

Odgovor:

Svevišnji Allah odlikovao je određena mjesta nad drugim mjestima, kao što je odlikovao jedne ljude nad drugima i jedna vremena nad ostalim vremenima. Tako je Uzvišeni Allah učinio Mekku Njemu najdražim mjestom, pa je zbog te odlike svakom vjerniku Mekka draža od njegova vlastitog doma i njegove rodne grude. Jedno od mjesta koje je odlikovano nad drugim jeste oblast Šam. To je oblast kroz koju je u dugom nizu minulih stoljeća prolazilo hiljade islamskih učenjaka i gotovo da nećete spomenuti nijednog hadiskog eksperta a da nije prošao kroz Šam, ponudio svoje znanje drugima, ili se okoristio njihovim znanjem. Ebu Šama, poznati učenjak, u šestom je hidžretskom stoljeću ušao u Kuds i vidio je u Bejtul-Makdisu pet stotina halki, pa je zaplakao i rekao: “Nestade znanja!” Šta reći za naše vrijeme i šta bi rekao Ebu Šama kada bi mogao vidjeti Mesdžidul-Aksa danas? Danas u Bejtul-Makdisu možda nema nijedne halke. Slobodno se može reći da ummet nikada nije bio u težoj situaciji. Ali bez obzira na ovu tešku situaciju u kojoj se nalaze muslimani, odlike Šama vrijede do Sudnjega dana. Šejhul-islam Ibn Tejmijje napisao je studiju u kojoj je govorio o odlikama Šama, odnosno dokazivao je Kur’anom, sunnetom i riječima prvih generacija da postoje jasni argumenti koji ukazuju na posebne odlike ove oblasti. Između ostalog, rekao je: “…tim ajetima i hadisima dokazivao sam da ljudi moraju ostati u Damasku i izaći u rat protiv Tatara, i da će im Allah, dželle šanuhu, inšallah, dati pobjedu, te da ne smiju pobjeći u Egipat.” Vidjeti: Menakibuš-šami ve ehlihi, str. 73 od Ibn Tejmijje (Vidjeti: Menakibuš-šami ve ehlihi, str. 73, od Ibn Tejmijje.).

Šam u Kur’anu

U vezi s Kudsom, Svevišnji Allah rekao je: “Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidi-harama u Mesdžidi-Aksa, čiju smo okolicu blagoslovili…” (El-Isra, 1.) Ovo putovanje iz El-Mesdžidul-harama u daleki mesdžid (El-Mesdžidul-Aksa) u Jerusalem  zove se El-Isra. I to ukazuje na posebnu odliku toga mjesta. Naime, Sveznajući Allah bio je zadovoljan da Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bude uzdignut svom Stvoritelju iz tog mjesta, a ne iz Mekke, što ukazuje na posebnu važnost El-Mesdžidul-Aksaa. Međutim, to nikako ne ukazuje da je Bejtul-Makdis vredniji od Mekke: pored te počasti Mekka ostaje najsvetije i najvrednije mjesto na Zemlji, kako stoji u vjerodostojnim hadisima. Ovo putovanje: “…u jednom času noći…” bilo je duševno i tjelesno, ne puko duševno putovanje, kako to neki žele predstaviti, i to je njihovo mišljenje, nesumnjivo, pogrešno. Nakon toga, Allah, dželle šanuhu, uzdigao ga je Sebi i propisao mu najčasniji ibadet (obred), a to je namaz. Govoreći o Ibrahimu, alejhis-selam, Svemogući Allah kaže: “I htjedoše mu spletku skovati, ali Mi ih učinismo gubitnicima najvećim i spasismo njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.” (El-Enbija, 70-71.)  Poznato je da je Ibrahima, alejhis-selam, Allah izbavio u zemlju Šam. A drugi su se poslanici kretali samo između tri zemlje: Egipat, Hidžaz i Šam. Ne postoje vjerodostojna predanja da su poslanici odlazili, odnosno živjeli igdje drugo. Govori se da negdje u Turskoj postoji kabur nekog poslanika, što je nedvojbeno obična, autentičnim predanjima nedokazana pretpostavka. Pouzdano se zna samo mjesto kabura posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kako tvrdi Ibn Tejmijje. Allah, dželle šanuhu, rekao je: “A Sulejmanu vjetar jaki potčinismo, po zapovijedi je njegovoj puhao prema zemlji koju smo blagoslovili.” (El-Enbija, 81.) A pouzdano se zna da je Sulejman, alejhis-selam, vladao u Šamu. U Šamu je Sinajska gora, kojom se Uzvišeni Allah kune u Kur’anu: “Tako mi smokve i masline i Sinajske gore…” (Et-Tin, 1-2.) Na ovoj gori je Svevišnji Allah  razgovarao s Musaom, alejhis-selam. I slobodno možemo kazati da je Šam kolijevka poslanstva, pa je i zbog toga Uzvišeni Allah posebno odlikovao Šam i njegovu okolicu.

Šam u hadisu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvijestio nas je da se u Šamu nalazi pobjedonosna skupina koja je na istini i koja je na Pravom putu: “U mom ummetu ostat će jedna skupina koja će biti na istini, i neće joj naštetiti oni koji im se suprotstavljaju, sve dok ne dođe Allahova odredba!” (Buharija i Muslim.) A Allahova odredba, spomenuta u hadisu, jeste blagi vjetar koji će uzeti duše vjernicima, tako da će Sudnji dan nastupiti za života najgorih ljudi. U Ahmedovoj verziji još stoji dodatak da su ashabi upitali: “A gdje su ti ljudi, Allahov Poslaniče?”, na šta je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Oni su u Kudsu i oko Kudsa!” Međutim, spomenuti dodatak, u ovom hadisu, slab je. Ima i drugih hadisa koji govore da se ta skupina nalazi u Bejtul-Makdisu i oko njega, ali oni nisu vjerodostojni. Ipak, postoji hadis koji je zabilježio imam Muslim od Sa'da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Stanovnici zapada ostat će na istini sve do Sudnjeg dana.” A pod sintagmom stanovnici zapada Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, mislio je na stanovnike Šama; tako da neki ne bi pomislili da se radi o Evropljanima ili Amerikancima. Naime, svim učenjacima, a i običnim muslimanima oduvijek je bilo poznato da se izraz stanovnici zapada odnosi na stanovnike Šama. Stoga su imama El-Evzaija, rahimehullah, zvali: “Imam zapada”, a poznato je da je on bio iz Šama. U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada se pokvare stanovnici Šama, u vama neće više biti nikakvog dobra.” (Tirmizi, i ocijenio ga je ispravnim.) Iz hadisa se može razumjeti da će se prvo pokvariti ostali ljudi, pa tek onda stanovnici Šama. Šam je uvijek bio kolijevka znanja. Hadiska nauka nije bila više zastupljena na Arapskom poluotoku od Šama, pa čak ni u našem vremenu. Zar šejh Albani nije živio u Šamu? Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Blago se Šamu!”, ponovivši to tri puta, pa su ga upitali: “Zašto, Allahov Poslaniče?” Odgovorio je: “Allahovi meleki svoja krila raskriljuju nad Šamom.” (Ahmed i Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca.) U drugom hadisu stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Vi ćete opremiti tri vojske: jednu u Jemenu, drugu u Iraku, a treću u Šamu, pa se držite Šama!” (Ebu Davud i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Tu je i hadis: “Kada dođe vrijeme velike bitke pred Sudnji dan, postojat će jedno mjesto koje se zove El-Gavta, a u njemu jedan grad koji se zove Damask. To će biti najbolje mjesto gdje će živjeti muslimani.” (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca.) A poznato je da Damask i područje današnje Sirije također pripadaju Šamu. Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred kraj ovog svijeta pojavit će se vatra u Hadremevtu koja će tjerati ljude!” “Šta nam savjetuješ, Allahov Poslaniče”, upitaše ashabi? “Držite se Šama”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ahmed i Tirmizi, s ispravnim lancem prenosilaca.) Spuštanje Isaa, alejhis-selam, desit će se u Šamu, o čemu govore vjerodostojna predanja.

Stanje u Šamu

Iz navedenih ajeta i hadisa jasno se vidi da je Svemogući Allah velikim blagodatima počastio oblast Šam. Nažalost, danas u Šamu, tačnije u Gazi, vidimo da se dešavaju stvari koje zdrav razum ne može pojmiti. Vjerujem da muslimanima nije naumpalo da će se takvo nešto desiti u Šamu. Da se ovo krvoproliće ne dešava pred našim očima, kazali bismo da je posrijedi fotomontaža kojom se žele obeshrabriti muslimani, ali na našu nesreću, znamo da je sve to istina. A ono što ne vidimo, mnogo je gore od onog što vidimo. Međutim, ova zbivanja nisu novost i nisu se pojavila iznenada. To je jedna realnost koja se mogla očekivati, gledajući opće stanje muslimana i njihov odnos prema Allahovoj vjeri. Bolno je i žalosno kada sebe moramo kriviti zbog zla koje nam drugi čine! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je o svemu tome: “O skupino muhadžira, ako dočekate pet stvari, a molim Svevišnjeg Allaha da ih ne dočekate…”, pa je, između ostalog, spomenuo: “…kada ljudi prekrše svoj ugovor s Allahom, dželle šanuhu, poslat će im njihovog neprijatelja koji će uzeti dio zemlje kojom su vladali…, a kada budu zakidali na vagi i kantaru, okusit će nepravdu vladara.” (Ibn Madže, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Ovaj je hadis jasan i samo što u hadisu ne stoji: Bosna, Palestina, Čečenija, Irak… ili bilo koje drugo mjesto u kojem vladaju zulumćari. Znači, kada se god okrenemo od Allahove vjere, Allah učini da nama vladaju najgori vladari, i tako će ostati sve dok se muslimani ne vrate svojoj vjeri. Molim Allaha da nas uputi na Pravi put i spasi zla naših neprijatelja i zla nepravednih vladara, amin!

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE