14 C
Sarajevo
PočetnaNamazNačin odlaska na sedždu

Način odlaska na sedždu

Pitanje:

Da li se prilikom padanja na sedždu prvo spuštaju koljena ili ruke?

Odgovor:

Islamski učenjaci o ovom pitanju imaju različita mišljenja. Većina pravnika smatra da se koljena spuštaju prije ruku. Između ostalih, ovo mišljenje zastupaju autoriteti hanefijske, šafijske i hanbelijske pravne škole. (Vidjeti: El-Mebsut, 1/31, El-Ihtijar, 1/69, Bedaius-sanaia, 1/491, El-Umm, 1/321, El-Medžmu, 3/395, Hil’ijetul-ulema, 1/120, El-Mugni, 1/590, El-Kafi, 1/240, Šerhuz-Zerkeši, 1/563, i El-Insaf, 2/65.)

Drugi učenjaci smatraju da je bolje spustiti ruke prije koljena. Ovo je stav sljedećih učenjaka: Ibn Omera, Evzaija, imama Malika i malikijskih autoriteta, imama Ahmeda, po jednoj verziji, i većine muhaddisa. (Vidjeti: El-Evsat, 3/166, Šerhu Sahihil-Buhari, 2/433, od Ibn Bettala, Fethul-Bari, 7/220, od Ibn Redžeba, El-Kavaninul-fikhijja, str. 53, El-Insaf, 2/65, Hil’ijetul-ulema, 1/120-121, El-Fevakihud-devani, 1/279, Subulus-selam, 1/437, El-Menahiš-šeri‘jja, 1/517, i Fikhus-sunne, 1/120.)

Ako nepristrasno pristupimo argumentima jednih i drugih, uočit ćemo da je drugo mišljenje utemeljenije u sunnetu. Naime, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada pada na sedždu, neka to čovjek ne čini kao što se deva spušta na zemlju, već neka ruke spusti prije koljena.” (Nesai, Ebu Davud i Ahmed. Imam Begavi, Nevevi i Zurkani hadis smatraju dobrim, a vjerodostojnim su ga okarakterizirali: Ibn Mulekkin, Abdulhakk Išbili, Ševkani, Mubarekfuri, Ahmed Šakir i Albani.)

Hadis jasno ukazuje da se dlanovi spuštaju prije koljena. Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “…neka to čovjek ne čini kao što se deva spušta na zemlju…” imaju značenje: neka ne spušta prvo koljena jer deva prvo spušta koljena koja se nalaze na njenim prednjim nogama, a to potvrđuju i najmjerodavniji rječnici arapskog jezika: Lisanul-areb, 14/263, Tehzibul-luga, 10/216, i El-Muhkem, 4/130. Imam Buharija zabilježio je preko Nafie da je Ibn Omer spuštao ruke prije koljena. Zabilježeno je predanje u kojem stoji da je imam Evzai, poznati pravnik i hadiski stručnjak, govorio: “Zatekao sam ljude da spuštaju ruke prije koljena.” (Mervezi u El-Mesail, 1/147/1, sa ispravnim lancem prenosilaca. Preuzeto iz djela: Sifetus-salah, str. 140. Također vidjeti: El-Evsat, 3/166, Fethul-Bari, 7/220, od Ibn Redžeba, i Nejlul-evtar, 2/254.)

Umjesno je napomenuti i to da je preneseno nekoliko hadisa u kojima stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, spuštao koljena prije ruku, ali ih nisu prihvatili vrhunski hadiski stučnjaci. Neki pravnici kažu da spomenuti hadisi jedni druge pojačavaju, i da se, prema tome, spuštanje koljena prije ruku smatra sunnetom. Najispravniji njihov dokaz jesu Alkamine i Esvedove riječi: “Vidjeli smo da Omer pada na sedždu nakon ruku'a, spuštao se kao deva prvo spuštajući koljena pa ruke.” (Tahavi, 1/256, Ibn Ebu Šejbe, 1/236/2704, i Ibn Munzir, 3/165/1431. Predanje je autentičnim ocijenio šejhul-islam Ibnul-Kajjim, u djelu Zadul-mead, 1/159.)

A njihove su riječi potvrda prethodnog Ebu Hurejrinog predanja. Naime, kazali su da je Omer spuštao prvo koljena kao što to deva čini. Dakle, koljena deve jesu na njenim prednjim nogama koje spušta na zemlju prije zadnjih, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je oponašanje deve i naredio spuštanje ruku prije koljena. Vidimo da je razilaženje o ovom pravnom pitanju bilo poznato i za vrijeme ashaba i nije nam poznato da su osuđivali neistomišljenike. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 22/262.)

Na kraju možemo konstatirati da su oba postupka ispravna, osim što je spuštanje ruku prije koljena ipak preče zbog jačih argumenata, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE