16.6 C
Sarajevo
PočetnaZekat i sadakaZekat na imetak maloljetnika

Zekat na imetak maloljetnika

Pitanje:

Da li je maloljetnik obavezan dati zekat na svoj imetak?

Odgovor:

Islamski učenjaci nemaju istovjetan stav o tom pitanju. Malikijska, šafijska i hanbelijska pravna škola kaže da je obavezan dati zekat ako njegov imetak dostigne nisab, i to je preferirajuće mišljenje. (Vidjeti: El-Mugni, 2/622, El-Medžmu, 5/182, Keššaful-kina, 2/169, El-Insaf, 3/4, i Mevahibul-Dželil, 2/292.)

Allah, dželle šanuhu, rekao je: “Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš…” (Et-Tevbe, 103.) Ovaj ajet je općeg karaktera i odnosi se na sve one čiji imetak ispuni uvjete za zekat, bez pravljenja razlike između obveznika u tom pogledu. (Vidjeti: El-Muhalla, 5/202.)

Značenje ajeta potvrđuje hadis čija je autentičnost diskutabilna, a u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko se bude brinuo o siročetu koje ima imetak, neka trguje njime, a neka ne dopusti da ga pojede zekat.” (Tirmizi, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Ed-Diraja, str. 249, Hulasatul-bedril-munir, 1/292, i Nasbur-raja, 2/330.) Slične riječi izgovorio je Omer b. Hattab. (Malik u djelu El-Muvetta, 1/251, i Abdurrezzak 4/68.)

Učenjaci hanefijske pravne škole prave razliku između poljoprivrednih plodova i voća i ostalog imetka: obavezuju izdvajanje zekata na poljoprivredne plodove i voće, a ne obavezuju davanje zekata na ostali imetak. (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 2/4-5, El-Hidaja, 1/96, i Tebjinul-hakaik, 1/252.)

Seid b. Džubejr i Nehai smatraju da ni u kom slučaju nije obavezno izdvajanje zekata na imetak maloljetnika. (Vidjeti: Bidajetul-mudžtehid, 1/245, i El-Mugni, 2/622.) A Allah najbolje zna.

 Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE