14 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaStalni plač u snu

Stalni plač u snu

Pitanje:

Kako protumačiti snove u kojima čovjek stalno plače i pritišće ga tegoba, a ne postoji poseban razloga da se žalosti?

Odgovor:

Prije odgovora na pitanje neophodno je ukazati na činjenicu da tumačenje snova nema fiksnih ili šablonskih pravila i principa, za razliku od drugih nauka, već svaki san ima kriterije na osnovu kojih se tumači. Ne samo to, već se isti san kod različitih ljudi ne tumači na isti način. Pri tumačenju snova neophodno je u obzir uzeti vjeru, moral, izgled, porijeklo, zanimanje, običaje, fizičko i psihičko stanje onoga koji je usnio san, zatim mjesto i vrijeme u kojem ga je usnio itd. (Vidjeti: El-Mufhim, 6/22, Bedaiul-fevaid, 2/208, Fejdul-Kadir, 4/65, i El-Bedrul-munir fi ilmit-tabir, str. 152-153.)

Imam Begavi u djelu Šerhus-sunne, 12/224, navodi da je Ibn Sirin san o učenju ezana protumačio dvojici ljudi različito: jednom da će obaviti hadždž, a drugom da će mu ruka biti odsječena. Šihab Abir pripovijeda da mu je neki čovjek kazao: “Sanjao sam da sam melek smrti.” A on mu je odgovorio: “Ti si po zanimanju mesar, usmrćuješ životinje.” Drugi mu je rekao da je usnio isti san, pa je ovom rekao: “Ti nepravedno prolivaš krv na Zemlji, pokaj se Allahu!” A trećem čovjeku koji je usnio isti san rekao je: “Ti zavađaš ljude, pokaj se Allahu!” (Vidjeti: El-Bedrul-munir, str. 187.)

Dakle, tumačenje sna se razlikuje od osobe do osobe. Ibnul-Arebi Maliki u svome poznatom djelu Aridatul-ahvezi, 9/157, zapisao je: “Ponekad će se isti san protumačiti na stotine različitih načina. Naime, žena u snu može se protumačiti čak na preko hiljadu načina, koje je spomenuo Ali b. Ebu Talib Kajrevani u poznatim stihovima.” Kada je riječ o spomenutom snu, islamski učenjaci koji se bave tumačenjem snova često tumače snove suprotnim značenjima: plač simbolizira radost, strah – sigurnost, voda – vatru, kupac – prodavca i sl. (Vidjeti: Et-Tabekatul-kubra, 5/124-125, Tabirur-ru’ja, str. 120-123, od Ibn Kutejbe, Šerhus-sunna, 12/223-224, Sijeru ealamin-nubela, 4/237, i Fethul-Bari, 12/418.) U prilog tome idu riječi Uzvišenog: “…i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti…” (En-Nur, 55.)

Komentirajući ajete sure Enfal, šejh Alusi kaže: “Tumačenje snova suprotnim značenjima veoma je komplicirano, i  to poznaju samo vrhunski eksperti u ovoj nauci.” (Vidjeti: Ruhul-meani, 5/208.) Ovo su opće stvari koje spominju islamski učenjaci, dok za tumačenje određenog sna treba posjedovati podatke o onome ko je usnio san, i prije svega, znanje o tumačenju snova, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE