25.5 C
Sarajevo
PočetnaHadždžVrijednosti dana Arefata

Vrijednosti dana Arefata

Pitanje:

Možete li mi nešto kazati o vrijednosti dana Arefata?

Odgovor:

Svemogući Allah odlikovao je određena mjesta nad drugim mjestima, kao i određene dane nad drugim danima. Stoga se nagrada za činjenje dobrih djela razlikuje shodno vremenu u kojem su ta djela učinjena. Buharija je zabilježio da je Ibn Abbas prenio sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Nema vremena u kojem su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana” (tj. prvih deset dana mjeseca zul-hidždže, od kojih je i dan Arefata). Ashabi upitaše: “Zar ni džihad na Allahovom putu?!” “Ni džihad, osim ako čovjek žrtvuje svoj imetak i život na Allahovom putu.” Komentirajući ajet: “Tako mi zore i deset noći” (El-Fedžr, 1-2.), komentatori Kur’ana kažu da se to odnosi na prvih deset dana zul-hidždže. Imam Ebu Musa Medini u djelu Et-Tergib naveo je konsenzus mufessira o ovom pitanju, osim (iznimne) verzije koja se prenosi od Ibn Abbasa da se radi o zadnjih deset noći ramazana. (Vidjeti: Fedailu jevmi arefa, str. 21, od Ibn Nasiriddina Dimeškija.) Imam Ahmed zabilježio je predanje od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje potvrđuje stav mufessira, ali je njen lanac prenosilaca ništavan. (Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 7/162.) Enes b. Malik kaže da se u vezi s ovih deset dana govorilo: “Svaki dan vrijedi kao hiljadu dana, a dan Arefata kao deset hiljada dana.” (Bejheki, u djelu Šuabul-iman, 3/358/3766.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najvrednija dova jeste ona na dan Arefata.” (Tirmizi i Ahmed, s dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdulberr veli: “Navedeni hadis ukazuje na odlike dove na Arefatu, a to neminovno iziskuje odliku dana Arefata nad drugim danima.” (Vidjeti: Et-Temhid, 6/21.) Imam Muslim zabilježio je da je Aiša, radijallahu anha, prenijela sljedeći Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: “Nikada veći broj ljudi ne bude oslobođen džehennemske vatre kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se pred melekima ponosi hadžijama govoreći: ’Šta žele ovi ljudi!’” Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se pred stanovnicima nebesa ponosi ljudima koji stoje na Arefatu govoreći: ’Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, uzimam vas kao svjedoke da sam im oprostio grijehe, makar bili obilni kao kapi kiše.’” (Ibn Hibban, s dobrim lancem prenosilaca.) Post dana Arefata ima posebnu odliku, ali hadžije ne poste taj dan. Imam Muslim zabilježio je da Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post dana Arefata iskupljuje grijehe prošle i naredne godine, a post dana Ašure iskupljuje grijehe prošle godine.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: “Allahov Poslaniče, da li se oprost odnosni isključivo na nas?” “Na vas, ali i na sve one koji dođu nakon vas, sve do Sudnjeg dana”, odgovori im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Semani u djelu Edebul-imla, str. 97, i Ibn Abdulberr, u djelu Et-Temhid, 1/128-129, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/33.)

U jednom drugom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji Allah se na dan Arefata spusti na ovosvjetsko nebo i pred melekima se ponosi Svojim robovima govoreći: ’Pogledajte Moje robove, stoje na suncu, uprašeni i raščupani, došli su iz raznih predjela, uzimam vas kao svjedoke da sam im već oprostio!’” (Ibn Menda, Begavi u djelu Šerhus-sunne, 7/159/1931, i Ebu Ja‘la, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 2/125.) Ibn Omer prenosi poduži hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a na dan Arefata Uzvišeni Allah spusti se na ovosvjetsko nebo.” (Ibn Hibban, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/34-36/1155.) Preneseno je da je Ummu Selema govorila da se Svemogući Allah na dan Arefata spušta na ovosvjetsko nebo. (Darekutni, u djelu Kitabun-nuzul, str. 48/95-96, i Lalekai, u djelu Šerhul-usul, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.)

Štaviše, islamski učenjaci raspravljali su o pitanju, da li je vredniji dan Kurban-bajrama ili dan Arefata, iako vjerodostojan sunnet ukazuje da je vredniji dan Kurban-bajrama. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 25/155.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE