20 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeŠta će ženama pripasti u Džennetu?

Šta će ženama pripasti u Džennetu?

Pitanje:

U Kur’anu, koji je objavio Allah u kojeg vjerujem, uvijek se spominje kako će muškarci biti nagrađeni, kako će imati hurije…, tako da se priča kako je islam vjera u kojoj muškarci imaju dominaciju nad ženama. Zašto se ne spominju nagrade koje će imati žene?

Odgovor:

Draga sestro, kada već kažeš da vjeruješ u Allaha, onda vjerovatno znaš da tvoj Gospodar u Kur’anu kaže: “Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti” (El-Kehf, 49), “Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.” (En-Nisa, 40)

Allah, dž. š., objavio je Svoj šerijat ženama kao i muškarcima. Svaki ajet u kojem se Uzvišeni obraća muškarcima odnosi se i na žene podjednako. Svaki propis koji se odnosi na muškarce, odnosi se i na žene, osim ako postoji dokaz o postojanju razlike, kao što su propisi džihada, mjesečnog ciklusa, mahrema itd.

Ako se Allah, dž. š., obraća muškom rodu, misli se i na žene, na što nam ukazuje hadis od Aiše, r. a., u kojem se kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o čovjeku koji nakon spavanja primijeti vlažan trag, a ne sjeća se spolnog snošaja?” “Mora se okupati”, odgovorio je. Nakon toga upitan je o čovjeku koji je sanjao spolni odnos, ali nije pronašao tragove polucije?” “Ne mora se kupati”, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je Ummu Sulejm, r. a., upitala da li se žena koja isto to doživi mora okupati, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Da”, tj. isto će postupiti kao i muškarac. (Ebu Davud i Tirmizi, br. 113, te još neki prenosioci. Tirmizi, Sahihul-džamia, br. 2333, na kraju hadisa spominje sljedeći dodatak: “Žene su sestre muškarcima.”)

Sljedećih nekoliko ajeta i hadisa govore nam o nagradi koju će žena imati na Sudnjem danu: Prenosi se od Ummu Seleme, r. a., da je rekla: “O, Božiji Poslaniče, nisam primijetila da je Allah, dž. š., spomenuo žene u ajetima koji govore o Hidžri”, te su objavljeni sljedeći ajeti: “I Gospodar njihov im se odaziva: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko loših djela preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. A u Allaha je nagrada najljepša.’” (Alu Imran, 195, a hadis prenosi Tirmizi, br. 3023)

Ibn Kesir, rahimehullah, u tefsiru ovog ajeta kaže: “‘I Gospodar njihov im se odazva…’, tj. Gospodar njihov im je odgovorio. Riječi: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi’, pojašnjenje su Njegovog odazivanja, tj. obavijestio ih je da nikome ničiji trud i djela neće uskratiti, nego će svako naći i vidjeti ono što je radio, bio muškarac ili žena. Riječi Uzvišenog: ‘Vi ste jedni od drugih’, znače: kod Mene ste u pogledu nagrađivanja svi isti.”

Uzvišeni, također, kaže: “A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je –ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.” (En-Nisa, 124) Ibn Kesir u tumačenju ovog ajeta kaže: “Allah, dž. š., ovim ajetom ukazuje nam koliko je On plemenit i darežljiv prema Svojim robovima i kako prima dobra djela od njih, muškaraca i žena, bez razlike, pod uvjetom da budu vjernici. On im neće umanjiti njihova dobra djela ni koliko iznosi kožica na košpici datule. Na drugom mjestu Uzvišeni kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97) U tefsiru ovoga ajeta Ibn Kesir kaže: “Ovo je obećanje od Allaha svim robovima koji budu dobra djela činili, tj. djela koja su u skladu sa Knjigom Uzvišenog Allaha i sunnetom Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svejedno činili ta djela muškarci ili žene, uz uvjet da vjeruju u Allaha i u Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ova od Allaha naređena djela propisana su kako bi onome koji ih čini Allah dao ugodan život na ovom i najljepšu nagradu na onom svijetu. Lijep život obuhvata sve vrste ugodnosti, ma kakve one bile.”

Uzvišeni u Svojoj Knjizi kaže: “Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen, a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.” (El-Mu’min, 40)

Naposljetku, želim ti navesti hadis koji će, uz Allahovu pomoć, u potpunosti iz tvojih prsa otkloniti sve šejtanske vesvese u pogledu spomena žene u Kur’anu: Od Ummu Umare, radijallahu anha, prenosi se da je došla Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla mu: “Kao što vidim, muškarcima pripada sve, dok se žene uopće i ne spominju.” Nakon toga objavljen je ajet: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama…” (Tirmizi, br. 3211 i br. 2565)

U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Ummu Seleme da je rekla: “O, Božiji Poslaniče, kako to da se mi ne spominjemo u Kur’anu kao što se muškarci spominju?” Ona dalje kazuje: “Nikad se više nisam prestrašila kao onoga dana kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na minberu, uzviknuo: ‘O, ljudi!’ Tada sam se češljala, te sam povezala kosu, primakla se vratima od palminih grana i čula ga kako govori: ‘Uistinu Uzvišeni Allah kaže: ‘Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio’ (El-Ahzab, 35).”

Molim Allaha, dž. š., da nam omogući iskrenost u govoru, da nam pomogne u činjenju dobrih djela, te da nas učvrsti u vjerovanju! Neka su salavat i selam na Muhammeda.

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 99.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE