16 C
Sarajevo
PočetnaNamazPosebna nagrada za namaz u Mekki i Medini

Posebna nagrada za namaz u Mekki i Medini

Pitanje:

Da li se za sva djela u Mekki i Medini ima posebna nagrada kao za namaz?

Odgovor:

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet ukazuje nam da namaz u Mesdžidul-haramu i Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji ima posebnu vrijednost. Nije mi poznato da postoji autentičan argument koji ukazuje da su sva učinjena djela u Mekki i Medini vrednija nego na drugim mjestima. Da jesu vrednija – možda bi se moglo zaključiti iz općih dokaza koji govore o vrlinama ova dva grada. U jednom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o ljudima koji će prvi ući u Džennet, pa je rekao: “Vjerovjesnici, šehidi i mujezini: mujezin džamije u Mekki, džamije u Medini i džamije u Kudsu, potom ostali ljudi, shodno svojim djelima.” (Ibn Sa‘d, 7/689 – Kenzul-ummal, i Fakihi, u djelu Ahbaru Mekka, 1/134/1305, s ništavnim lancem prenosilaca.)

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ramazan u Mekki vredniji je od hiljadu ramazana mimo Mekke.” (Bezzar, 1/403/665 – Muhtesaru zevaidil-Bezzar, od Ibn Hadžera, sa slabim lancem prenosliaca. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 3/145, i Es-Silsiletud-daifa, 2/231-232.) U hadisu koji prenosi Džabir, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ramazan u mojoj džamiji vredniji je od hiljadu ramazana mimo nje, izuzev džamije u Mekki.” (Bejheki, u djelu Šuabul-iman, 3/486-487/4147, s ništavnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Daiful-džamia, str. 522/3572.) U verziji koju prenosi Ibn Abbas stoji: “Ko isposti ramazan u Mekki i bude klanjao noćni namaz, takvom će biti upisano kao da je ispostio sto hiljada ramazana mimo Mekke.” (Ibn Madže, Fakihi, 2/314/1574, i Bejheki, u djelu Šuabul-iman, 3/347/3729, i 3/487/4149, s izuzetno slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Ilelul-hadis, 2/51, od Ibn Ebu Hatima, Misbahuz-zudžadža, 3/46, i Daiful-džamia, str. 776/5375. Šejh Albani, u djelu Es-Silsiletud-daifa, 2/232, ovaj hadis smatra apokrifnim.)

Imam Gazali smatra da se za sva djela urađena u Medini zaslužuje hiljadu puta veća nagrada u odnosu na djela urađena na drugim mjestima. (Vidjeti: Subulus-selam, 2/217.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE