17 C
Sarajevo
PočetnaJelo i pićeKonzumiranje mesa i halal certifikat

Konzumiranje mesa i halal certifikat

Pitanje:

Da li je dozvoljeno kupovati i konzumirati meso iz mesara koje nemaju halal certifikat, iako postoji nekolicina mesara koje imaju halal certifikat? Pri klanju životinje, ako je osoba koja kolje musliman, da li je dovoljno da ona srcem nanijeti da to kolje u Allahovo ime ili je farz naglas izgovoriti bismillu da bi meso bilo ispravno? Još me zanima, da li znate koja je procedura da neka mesara dobije halal certifikat? Unaprijed hvala, nadam se odgovoru u što skorije vrijeme!

Odgovor:

Na osnovu šerijatskih dokaza, islamski učenjaci postavili su uvjete ispravnog klanja životinja. O tim uvjetima kao i o adabima klanja bilo je opširnog govora u knjizi Kurban i akika – pravni propisi, na strani 73–89, autora Safeta Kuduzovića. Ako se ispune spomenuti uvjeti, klanje je ispravo i konzumiranje mesa je dozvoljeno, iako dotični mesar ne posjedovao spomenuti certifikat. Dakle, gleda se na vrstu životinje, način klanja i onoga ko kolje (kasapina). Ako se životinja čije je meso dozvoljeno za konzumiranje zakolje na propisani način od strane osobe koja ispunjava uvjete za ispravno klanje, meso će biti halal bez obzira na sve ostalo.

Što se tiče izgovaranje bismile to je, po odabranom mišljenju, uvjet ispravnosti klanja u svim situacijama, bez ikakve iznimke. Ovo stav zastupaju: Ibn Omer, Abdullah b. Zejd el-Hatmi, Eš-Šabi, Ibn Sirin, Ebu Sevr i učenjaci zahirijske (bukvalističke) pravne škole. To je mišljenje imama Malika, i Ahmeda, po jednoj verziji, a za njega se opredijelio i šejhul-islam Ibn Tejmijja. (Vidjeti: El-Muhalla, 7/412, Bidajetul-mudžtehid, 1/448, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 7/76–77, Medžmuul-fetava, 35/239, Tefsirul-Kur’anil-azim, 2/175, Hil’jetul-ulema, 3/423, i Ruhul-meani, 4/260.

Ovi učenjaci svoj stav dokazuju sljedećim argumentima:

a) Svevišnji je Allah rekao: “Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime; to je, uistinu, grijeh.” (El-En‘am, 121)

Ajet jasno ukazuje na to da je zabranjeno jesti meso pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Imam Alusi kaže: “Spoljašnje značenje ajeta ukazuje na zabranjenost konzumiranja mesa životinje pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, bilo namjerno ili iz zaborava.” (Vidjeti: Ruhul-meani, 4/260)

b) Uzvišeni Allah kaže: “Zato jedite ono pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime.” (El-En‘am, 118)

c) Rafia b. Hadidž prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedi ono pri čijem je klanju obilno potekla krv i spomenuto Allahovo ime.” (Buhari, str. 517/2488, i Muslim, 13/103/1968)

Shodno principu suprotnog razumijevanja (ar. mefhumul-muhalefa), iz ajeta i hadisa zaključujemo da nije dopušteno jesti meso one životinje pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime.

d) Džundub b. Sufjan el-Bedželi prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko je zaklao kurban prije namaza, neka prinese drugi, a ko nije zaklao, neka zakolje u ime Allaha.” (Buhari, str. 1212/5549, i Muslim, 13/92/1960)

Ovaj hadis izrečen je u imperativnoj formi i ima za rezultat obavezu spominjanja Allahovog imena prilikom klanja.

e) Adijj b. Hatim prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ako pošalješ obučenog psa i spomeneš Allahovo ime, jedi.” (Buhari, str. 1199/5483) U drugoj verziji ovoga hadisa navodi se da je Adijj upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako će postupiti ako nađe drugog psa sa svojim, na šta mu je odgovorio: “Ne jedi, ti si spomenuo Allahovo ime kada si poslao svoga psa, a nisi kada je poslan drugi pas.” (Buhari, str. 55/175)

Ebu Saleba el-Hušeni prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Konzumiraj meso životinje koju uloviš svojom strijelom i pritom spomeneš Allahovo ime, i konzumiraj meso životinje koju ulovi tvoj obučeni pas i prilikom njegovog puštanja spomeneš Allahovo ime.” (Buhari, str. 1198–1199/5478, i Muslim, 13/67/1930.

Ovi hadisi ukazuju na to da je dopušteno jesti ulovljenu životinju ukoliko se prilikom puštanja psa spomene Allahovo ime, a posljednje predanje jasno zabranjuje konzumiranje mesa ako se ne spomene Allahovo ime, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE