-0.1 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li se slijeđenjem jednog imama omalovažavaju drugi imami?

Da li se slijeđenjem jednog imama omalovažavaju drugi imami?

Pitanje:

Da li je slijeđenje samo jednoga imama taklid i da li je slijeđenje samo jednog od njih omalovažavanje ostalih?

Odgovor:

Muslimanske mase ili obični svijet dužni su slijediti učenjake budući da nisu u stanju samostalno vraćati se na izvore i odabirati jača mišljenja. Šejhul-islam Ibn Tejmijja kaže: “Većina islamskih učenjaka smatra da je slijepo slijeđenje, u globalu, dozvoljeno. Onaj ko može samostalno donositi odluke i pravna rješenja (idžtihad), on neće slijepo slijediti druge, za razliku od onoga koji nije u mogućnosti da samostalno donosi odluke i pravna rješenja (idžtihad), i takav će slijepo slijediti (druge ispravne učenjake).” (Vidjeti: Medžmuul-fetava, 20/112–113) Ibn Abdulberr kaže: “Nema razilaženja među islamskim učenjacima u pogledu toga da obični svijet mora slijediti ulemu i da se na njih odnose riječi Uzvišenog: ‘Pitajte učene ako ne znate.’ (En-Nahl, 43) Ovaj konsenzus spominje i imam Kurtubi u svome Tefsiru. (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 11/290) Učenjaci su složni u pogledu toga da slijepac u neznanju mora pitati za pravac kible, tako onaj ko je slijep u domenu šerijatskog znanja mora pitati učenog. Učenjaci su, također, složni u pogledu toga da običnom svijetu nije dozvoljeno da izdaje fetve.” (Vidjeti: Ibn Abdulberr, Džamiul-bejan, 2/989) Međutim, obični musliman, po preferirajućem mišljenju, nije dužan slijediti određenu pravnu školu niti određenog učenjaka, već je dužan pitati nekoga od učenih ako ne zna. (Uporediti: I‘lamul-muvekiin, 6/203–205) Imam Nevevi kaže: “Obični čovjek nije dužan slijediti jednu pravnu školu, već može pitati koga želi od učenjaka, ali ne smije posezati samo za olakšicama.” (Vidjeti: Revdatut-talibin, 11/117) El-‘Iz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je slijediti jednog od četiri imama ili slijediti jednog u jednom, drugog u drugom pitanju, ali nije dozvoljeno slijediti olakšice.” (Vidjeti: Fetava ‘Iz b. Abdusselam, str. 122) Običnom muslimanu nije dozvoljeno, nakon što dobije odgovor od učenog, da odlazi kod drugog i ponovo pita u želji da dobije neosnovane olakšice. Kada su u pitanju obične muslimanske mase, slijeđenje jednog imama ne tretira se kao omalovažavanje drugih učenjaka, a Allah najbolje zna.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE