16 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaBlud, krađe i pijenje alkohola

Blud, krađe i pijenje alkohola

Pitanje:

Es-selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Kod Buharije i Muslima ima hadis koji govori o prestanku imana kod ljudi u trenutku činjenja bluda, krađe i pijenja alkohola. Razumijem trenutak krađe i bluda, ali mi nije jasno koliko traje trenutak pijenja alkohola, da li pri samom pijenju ili i poslije toga?

Odgovor:

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bludnik prestaje biti vjernik u momentu činjenja bluda i kradljivac kada krade i onaj ko konzumira alkohol u momentu dok to čini.” (Buhari i Muslim) Prije svega trebamo znati da onaj ko čini grijehe spomenute u ovom hadisu nije nevjernik. Imam Tirmizi kaže: “Ne poznajemo nikoga od učenjaka da je proglasio nevjernikom onoga ko čini nemoral, krade ili konzumira alkohol.” (Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 5/306.). Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Bludnik prestaje biti vjernik”, znače, prestaje biti potpunog imana. (Vidjeti: Et-temhid, 4/236, El-mufhim, 1/247, El-minhadž, 2/36, Fethul-Bari, 1/51 od Ibn-Redžeba.).

Ovaj hadis liči riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne vjeruje onaj ko ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi”, “Neće te vjerovati sve dok se ne budete voljeli”, “Ubistvo muslimana je nevjerstvo” itd. U ovim predajama se negira iman, ali se ne želi negacija njegove osnove, već negacija potpunosti. Dokaz tome je predanje u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko umre, a ne bude Allahu pripisivao druga ući će u Džennet, iako je krao i činio nemoral.” (Muttefekun alejhi)

Negacija potpunosti bi bila samo u slučaju da ohalali činjenje ovih grijeha. Neki učenjaci, na čelu s Ibn-Abbsom, su prihvatili čisto spoljašnje značenje ove predaje, tj., negaciju osnove imana, smatrajući da se hadis odnosi na onoga ko ohalali nemoral, krađu i konzumiranje aklohola. (Vidjeti: El-mufhim, 1/247 i El-minhadž, 2/36.). Dakle, čovjek koji čini ove grijehe smatra se vjernikom krnjavog imana ili samo muslimanom, shodno razilaženju među islamskim učenjacima. (Vidjeti: Džamiul-ulumi vel-hikem, str. 43.).

Što se tiče nagacije potpunosti imana ona je vezana za momenat nepokornosti kako stoji u citiranom hadisu: “… u momentu dok to čini”, iako konzumiranje alkohola ima dodatnu nedaću, jer je alkohol izvor svih zala. Ibn-Abbs prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kronični alkoholičar ako umre u tom stanju biće tretiran onim koji obožava kipa.” (Ibn-Madže, Ahmed, 1/272/2453, Taberani, 12/36/12428, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-silsiletus-sahiha, 2/287-289, Sahihul-džamia, 2/1020.).

Abdullah b. Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ko popije alkohol neće mu namaz biti primljen četrdeset dana.” (Ibn-Madže, Ahmed, 2/35/4917 i Tajalisi, 3/417/2013, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1082.), a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE