13.8 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeSvijet džina

Svijet džina

Pitanje:

U Kur’anu sam čitao o džinima, ali ne znam šta su oni u biti. Nadam se da ćete me, ako možete, o njima više informirati.

Odgovor:

Kur’an i hadis ukazuju na postojanje džina i na svrhu njihovog stvaranja, a to je obožavanje Allaha Jedinog, koji nema druga. Uzvišeni kaže: “Džine i ljude stvorio sam samo da Mi robuju.” (Ez-Zarijat, 56) Na drugom mjestu kaže: “O, skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali?” (El-En’am, 130) Džinski svijet je samostalan i odvojen; specifičan je po svojoj prirodi i osobinama koje su ljudima nevidljive. Zajedničko i njima i ljudima jeste to što posjeduju razum, moć spoznaje i mogućnost izbora između dobra i zla. Nazvani su džinima zbog njihove skrivenosti od očiju ljudi. Allah, dž. š., kaže: “On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite.” (El-A‘raf, 27)

Materija od koje su stvoreni džini

Allah, dž. š., u Kur’anu nas obavještava o materiji od koje su stvoreni džini, pa kaže: “Džina je stvorio od vatre.” (Er-Rahman, 15) U hadisu koji prenosi Aiša, r. a., Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od vatre, a Adem od onoga što vam je opisano.” (Muslim, br. 5314)

Vrste džina

Postoji više vrsta džina. Neki od njih poprimaju različite oblike, kao što su pas, zmija itd. Neki od njih lebde poput vjetra i imaju krila, a neki opet nastanjuju određena mjesta i preseljavaju se. Prenosi se od Ebu Sa‘leba el-Hušenijja da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su vrste džina: jedni imaju krila i lete po zraku, drugi su u obliku zmija i pasa, a treći se nastanjuju i preseljavaju.” (Tahavi, Muškilul-asar, 4/95, Taberani, El-Kebir, 22/214, a Albani, Miškatul-mesabih, 2/1206, br. 4148, kaže da ga prenose Tahavi i Ebu Šejh sa dobrim senedom.)

Džini i ljudi

Svaki čovjek uz sebe ima džina pratioca. Prenosi se od Ibn Mesuda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako od vas ima džina pratioca.” Neki upitaše: “Zar i ti, Božiji Poslaniče?”, a on odgovori: “I ja, ali mi je Allah pomogao protiv njega, te je primio islam i ne navodi me osim na dobro.” (Muslim, 2814) U Komentaru Muslimovog Sahiha, 17/175, Nevevi kaže: “Riječ ‘feesleme’ znači da je postao musliman, vjernik. ” Kadi kaže: “Cijeli ummet se slaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tjelesno, umno i u pogledu govora, sačuvan od šejtana. Ovaj hadis, također, ukazuje na to da treba da se čuvamo zavođenja i došaptavanja ovoga pratioca. Stoga nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava da je on uz nas kako bismo se, shodno mogućnostima, mogli sačuvati.”

Džinske sposobnosti

Allah, dž. š., dao je džinima neke sposobnosti koje nije dao ljudima. Ukazuje nam na neke od tih sposobnosti, kao što su velika pokretljivost i brzina. Ifrit, koji je džin, obavezao se da će Allahovom poslaniku Sulejmanu donijeti prijestolje kraljice Jemena u Kuds, u vremenu koje nije duže od čovjekovog ustajanja iz sjedećeg položaja. Uzvišeni kaže: “‘Ja ću ti ga donijeti’, reče Ifrit, jedan od džina, ‘prije nego što iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.’ ‘A ja ću ti ga donijeti’, reče onaj koji je učio iz Knjige, ‘prije nego što okom trepneš.’ I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: ‘Ovo je blagodat Gospodara moga.’” (En-Neml, 39–40)

Hrana i piće džina

Džini jedu i piju. Prenosi se od Ibn Mesuda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došao mi je jedan od džina i pozvao me, te sam otišao s njim i učio im Kur’an.” Ibn Mesud dodaje da ih je odveo i pokazao im tragove njihove vatre. Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tražili su hranu, pa im je rekao: ‘Pripada vam svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime da u vašim rukama postaje meso i svaka balega hranom vaših životinja.’” Zato nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Nemojte se nakon nužde čistiti kostima i balegom, jer je to hrana vaše braće džina.” (Muslim, br. 450) U drugoj se predaji kaže: “Došla mi je delegacija lijepih džina Nesibina koji su me zamolili za hranu, te sam zamolio Allaha, dž. š., da ne prođu pored kosti ili balege a da na njima ne nađu hranu.” (Buhari, br. 3571) Džinima vjernicima pripada svaka kost životinje koja je zaklana bismilom, jer im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvolio one nad kojima nije proučena bismilla. One su za džine nevjernike.

Džinske jahalice

U prethodnom hadisu koji prenosi Ibn Mesud navodi se da su džini tražili hranu od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im je rekao: “…i svaka balega hranom vaših životinja.”

Džinske nastambe

Džini nastanjuju ovu Zemlju na kojoj i mi živimo. Najviše ih živi na porušenim i nečistim mjestima, kao što su kupatila, nužnici, smetljišta i groblja. Zato nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje da se propisanim dovama osiguramo prilikom ulaska na ovakva mjesta. Jednu od tih dova prenosi nam Enes b. Malik, r.a., koji kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom ulaska u nužnik učio: “Allahumme inni euzu bike minel-hubusi vel-habais – Bože moj, utječem Ti se od šejtana muškog i ženskog roda!” (Buhari, br. 142, i Muslim, br. 375) Hattabi kaže: “Hubus je grupa pokvarenjaka (džina), a habais je množina od habisetun. Ovo označava šejtane muškog i ženskog roda.”

Među džinima postoje vjernici i nevjernici

Allah, dž. š., za džine kaže: “Ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate, Pravi put su izabrali, a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.” (El-Džinn, 14–15) Vjernici među njima razlikuju se u dobroti i pokornosti. Allah, dž. š., u istoj suri kaže: “A među nama ima dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih.” (El-Džinn, 11)

Abdullah b. Abbas, r. a., prenosi nam slučaj o tome kako su prvi muslimani od džina primili islam: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa grupom ashaba zaputio se u kvart Ukaz u vrijeme kad se nešto ispriječilo između šejtana i vijesti sa neba. Na njih su poslane vatrene strelice. Vratili su se svome narodu koji su ih upitali šta im je. Oni su im odgovorili: ‘Nešto se ispriječilo između nas i vijesti sa neba, te smo zasuti vatrenim strelicama.’ Narod im je potom kazao: ‘To što se ispriječilo između vas i neba neki je krupan događaj, pa pogledajte po svim krajevima zemlje šta bi to moglo biti.’ Oni koji su se uputili ka Tihami (primorska oblast sjeverno od Hidžaza) došli su kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u Nahli. Klanjao je sa ashabima sabah u kvartu Ukaz. Kad su čuli učenje Kur’ana, saslušali su i kazali: ‘Tako nam Allaha, ovo se ispriječilo između vas i vijesti sa neba.’ Vratili su se svome narodu govoreći: ‘Narode naš, uistinu smo čuli čudesni Kur’an koji vodi dobru. Povjerovali smo u njega i Gospodaru svome nikoga nećemo za druga pripisivati.’ Tada je Allah, dž. š., objavio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo…’ Ustvari, objavljeno mu je ono što su govorili džini.’” (Buhari, br. 731)

Džinsko polaganje računa na Sudnjem danu

Džini će na Sudnjem danu polagati račune. Mudžahid, tumačeći ajet: “Džini znaju da će biti dovedeni…”, kaže: “Bit će dovedeni da polažu račun.” (Buhari)

Zaštita od džinskog uznemiravanja

Pošto nas džini vide, a mi njih ne vidimo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je mnogobrojnim načinima zaštite od njihovih uznemiravanja. Metoda zaštite od džina jeste učenje euze (utjecanje Allahu, dž. š., od prokletog šejtana), te učenje sura El-Felek i En-Nas. Također, euza sadržana u ajetu: “I reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihovog prisustva zaštitiš.” (El-Mu’minun, 97–98) Također, izgovaranje bismille prije ulaska u kuću, prije jela i pića, te prije intimnog odnosa, zabranjuje šejtanu da se pridruži čovjeku u boravku u kući, jelu, piću i intimnom odnosu. Spominjanje Allahovog imena prije ulaska u nužnik i prije skidanja odjeće sprečava šejtana da vidi stidne dijelove kod čovjeka i da ga uznemiri, kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zastor između džinskih očiju i čovjekovih stidnih dijelova jeste da izgovori: bismillah.” (Tirmizi, br. 551; Sahihul-džamia, br. 3611)

Možemo kazati da snaga čovjekovog imana i vjere, općenito, sprečavaju džina da ga uznemirava. Štaviše, kad bi se sukobili, pobijedio bi vjernik, kao što nam to prenosi Abdullah b. Mesud: “Jedan ashab susreo je džina u liku čovjeka i pohrvali su se. Pobijedio je čovjek te upitao: ‘Vidim da si mršav i suhonjav, a mišići su ti kao u psa. Jeste li svi džini takvi ili samo ti?’ Džin mu odgovori: ‘Ne, tako mi Boga, ja spadam među jače džine. Daj mi drugu priliku pa ću ti kazati nešto od čega ćeš imati korist.’ Čovjek je pristao i on mu je rekao: ‘Učiš li: Allahu la ilahe illa Huvel-Hajjul-Kajjum…’ Čovjek mu odgovori da uči i on nastavi: ‘Kad god je proučiš u kući, iz nje izađe šejtan koji pusti vjetar kao magarac i u nju se ne vraća sve do jutra.’” Ebu Muhammed, tumači pojedine riječi navedene u hadisu, kaže da je “dail” mršav, “šehit” mršav i suhonjav, “dali” jak i mišićav, “habedž” vjetar. (Darimi, br. 3247)

Ovo je samo manji fragment podataka o džinima, njihovom stvaranju i prirodi, a Allah je najbolji čuvar i najmilostiviji. (Opširnije se može naći u knjizi Alemul-džinni veš-šejatin, autora Omera Sulejmana Eškara)

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 55.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE