13 C
Sarajevo
PočetnaNamazPropisi prekidanje namaza

Propisi prekidanje namaza

Pitanje:

Esselamu alejkum, kakav je propis što se tiče prekidanja namaza u slučaju nužde npr .- ako sam na kijamu ili rukuu kako da prekinem namaz da li jednostavno da zamolim za oprost i prekinem pa poslije toga sve iz početka ili ima poseban propis. Neka vam Allah podari mesto u firdevsima Dženneta inša-Allah.

Odgovor:

Ako postoji šerijetski validno opravdanje za prekidanje namaza dovoljno je preselamiti na desnu i lijevu stranu zbgog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ključ namaza je abdest, početak mu je tekbir, a završetak selam.” (Ebu-Davud, 1/15/55, Ibn-Madže, 1/105/224 i Hatib u Tarihu Bagdad, 10/195-196/5339. Hakim i Zehebi tvrde da ovaj hadis ispunjava Muslimove kriterije. Imam Nevevi u El-medžmua, 3/289 i hafiz Ibn-Hadžer u El-fethu, 2/589, ovaj hadis su ocijenili ispravnim. Autentičnost ovoga hadisa potvrðuju imam Rafi‘i, Begavi i Mubarekfuri. Vidjeti: Hulasatul-bedril-munir, 1/111, Šerhus-sunne, 2/184 i Tuhfetul-ahvezi, 1/42. Ovaj hadis, takoðer, prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790, kao riječi Ibn-Mesuda (mevkufen), a šejhul-islam Ibn-Tejmijje ga smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sudžudut-tilave, str. 84 od Ibn-Tejmijje.) Ako nema dovoljno vremena da se preselami na obadvije, dovoljno je preselamiti samo na desnu stranu, jer se selam na desnu stranu smatra ruknom namaza za raliku od selama na lijevu stranu koji je sunnet. Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih učenjaka o dozvoli predavanja selama na samo jednu stranu. (Vidjeti: El-idžma, str. 43/61 i El-evsat, 3/223, od hafiza Ibn-Munzira Nejsaburija.) Imam Ed-Davudi tvrdi: “Onaj ko preselami na jednu (desnu) stranu upotpunio je svoj namaz po konsenzusu islamskih učenjaka.” (Vidjeti: El-mufhim, 2/204, od imama Kurtubija.) Ako, pak, situacija zahtijeva brzu reakciju dovoljno je srcem zanijetiti prekid namaza ili jednostavno regovati shodno potrebi koju nalaže dotična situacija. Nakon prekida namaza treba iznova zanijetiti namaz, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE