22 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaNedoumice oko pokrivanja lica

Nedoumice oko pokrivanja lica

Pitanje:

Živimo u dijaspori. Moja supruga ima želju staviti nikab, a u našoj blizini nema sestara s nikabom pa se bojimo za moguće posljedice, a u isto vrijeme se bojimo da nećemo imati grijeh ako ona to ne učini. Šta mi savjetujete?

Odgovor:

Islamski učenjaci nemaju jednoglasno mišljenje u vezi s nikabom, ali su jednoglasni da je pokrivanje lica bolje i čednije, naročito kada ljudi žive u pokvarenim sredinama ili ako žena svojom ljepotom privlači ljude. Nemamo prostora da ovo pitanje podrobno pojasnimo i iznesemo argumente, ali ćemo navesti izjave nekih hanefijskih učenjaka koji kažu da pokrivanje lica načelno nije obavezno (vadžib). Komentirajući ajet: “Neka spuste haljine svoje niza se…” (En-Nur, 31.), imam Ebu Bekr Džessas kaže: “U ovom ajetu Allah, dželle šanuhu, naređuje mladoj ženi pokrivanje lica pred muškarcima strancima, da na taj način istakne svoju čednost kada izlazi iz kuće i spriječi bolesne strasti kojima su skloni neki ljudi.” (Vidjeti: Ahkamul-Kur’an, 3/372.)

Alauddin Haskefi zapisao je: “Mladoj (i lijepoj) ženi zabranjeno je otkrivanje lica pred muškarcima, ne iz razloga što je lice stidno mjesto (avret), već radi sankcioniranja požude koja bi se mogla pojaviti.” (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 1/406.) Ibn Abidin iz djela El-Muhit naveo je sljedeći citat: ”Zabranjeno je da žena pokazuje lice strancima, osim u prijekoj potrebi.” (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidine, 3/629.) Muhammed el-Kešmiri tvrdi sljedeće: “Žena može otkriti lice ako time neće izazvati požudu kod muškaraca. Međutim, naši potonji autoriteti izdali su fetvu da žene pokriju lice jer su se sredine u kojima živimo već pokvarile.” (Vidjeti: Fejdul-Bari, 1/254.)

Šta kazati za naše vrijeme i podneblje u kojem živimo?! Odgovorno tvrdimo da čovječanstvo do ovog vremena nije znalo za ovakav javni razvrat, nered i anarhiju. Zar obaveza pokrivanja lica u našem vremenu nije veća nego u ranijim vremenima?! Ibn Nudžejm veli: “Naši autoriteti tvrde: ’U našem je vremenu zabranjeno da mlada žena otkrije lice pred stranim muškarcem zbog smutnje koju izaziva otkrivanje lica.’” (Vidjeti: El-Bahrur-raik, 1/284.)

A prvak hanefijskih autoriteta imam Serhasi rekao je: “Ljepota žene ogleda se u njenom licu, i opasnost koju izaziva gledanje u lice veća je od opasnosti koju izaziva gledanje u ostale dijelove tijela.” (Vidjeti: El-Mebsut, 10/152.) Imam Kurtubi, malikijski učenjak, kaže:  “Naš pravnik Ibn Huvejzin Mendad kaže: ’Ako je žena lijepa, i ako postoji bojazan od smutnje koju može izazvati otkrivanjem lica i šaka, mora ih pokriti.’” (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 12/232.) Poznati malikijski kadija Abdulvehhab veli: ”Znaj, ako postoji opasnost od smutnje koju izaziva otkrivanje lica i šaka, dužnost ih je pokriti.” (Vidjeti: Mevahibul-Dželil, 1/499.) Imam Šerbini Hatib, poznati šafijski učenjak, rekao je: “Pokuđeno je da žena klanja pod nikabom, osim ako se nalazi na mjestu gdje je vide stranci koji ne obaraju poglede, tada joj je zabranjeno otkriti lice.” (Vidjeti: El-Ikna, 1/124.)

O stavovima učenjaka hanbelijske pravne škole nećemo ni govoriti, jer veliki broj njih smatra da je pokrivanje lica obavezno u svakom slučaju. Stoga, dragi moj brate i cijenjena sestro, nemojte se dvoumiti kada je riječ o stavljanju nikaba; nikab je danas potrebniji nego prije. Ako oživite taj zapostavljeni sunnet, imat ćete veliku nagradu u Allaha, On će vas nagraditi za sve one koji vas budu slijedili u tome dobru, kako stoji u poznatom hadisu koji je prenio Džerir b. Abdullah Bedželi. Musliman mora gledati da je njegovim djelima u prvom redu zadovoljan Svevišnji Allah, a ljudske reakcije, naročito nevjernika, nebitne su; nije se rodio onaj ko je svijetu ugodio, kaže jedna poslovica. Mnoge muslimanke nose nikabe po brojnim evropskim metropolama i ne nailaze na posebne probleme, bar za sada, a Allah najbolje zna šta će se dešavati u budućnosti.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE