21 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeKarakteristike potpomognute skupine – ehli-sunneta vel-džemata

Karakteristike potpomognute skupine – ehli-sunneta vel-džemata

Pitanje:

Koji su uvjeti džemata koji musliman, sa šerijatskog stanovišta, mora slijediti?

Odgovor:

Musliman je dužan slijediti istinu i ući u povorku potpomognute grupe, ehli-sunneta vel-džemata, u grupu onih koji slijede dobre prethodnike, voljeti ih u ime Allaha gdje god bili – u njegovom ili nekom drugom mjestu. Dužan je s njima sarađivati u dobročinstvu i bogobojaznosti, te s njima raditi za dobrobit Allahove vjere.
Vezano za svojstva ove skupine, možemo kazati sljedeće: O njima postoji nekoliko sahih-hadisa, kao što su: Prenosi se od Muavije, r. a., da je čuo kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U mome ummetu stalno će biti jedna grupa koja će postupati u skladu sa Allahovim odredbama, neće im naškoditi onaj ko ih napusti, niti onaj ko se s njima ne slaže. Ostat će takvi sve dok ne dođe Allahova odredba.” Od Omera b. Hattaba, r. a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedna grupa u mome ummetu stalno će biti na istini, sve dok ne nastupi Sudnji dan.”
Prenosi se od Mugire b. Šu’be, r. a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U mome ummetu stalno će biti onih koji će prednjačiti u odnosu na druge ljude, sve dok ne dođe Allahova odredba.” Također se prenosi od Imrana b. Husajna, r. a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U mome ummetu stalno će biti grupa koja će se boriti za istinu. Pobijedit će one koji im se suprotstavljaju, tako da će se zadnji među njima boriti sa Dedžalom.” Iz ovih hadisa zaključujemo sljedeće:

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, “U mome ummetu stalno će biti jedna grupa…”, služe kao dokaz da se radi o jednoj grupi iz ummeta, a ne o cijelom ummetu. Time se indirektno ukazuje na postojanje i drugih grupa.
Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Neće im naškoditi onaj ko se sa njima ne slaže…”, ukazuju na postojanje drugih grupa koje se ne slažu sa potpomognutom skupinom u pogledu njihovog pravca u vjeri. Ovo se slaže i sa hadisom koji govori o razilaženju, jer se sedamdeset dvije frakcije ne slažu sa spašenom grupom u vezi sa slijeđenjem istine.
U oba hadisa nagoviještena je radosna vijest onima koji slijede istinu. Ovaj hadis o potpomognutoj skupini donosi im radosnu vijest da će dominirati i pobijediti na ovom svijetu.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “…dok ne dođe Allahova odredba…”, misli na vjetar koji će uzeti dušu svakom vjerniku i vjernici. Ovo nije u suprotnosti sa hadisom: “U mome ummetu stalno će biti jedna skupina na istini, sve do Sudnjeg dana”, jer to znači da će oni ostati na istini sve dok ih ne usmrti ovaj blagi vjetar, što će se dogoditi pred Sudnji dan i u vrijeme dešavanja njegovih predznaka.

Karakteristike potpomognute skupine
Iz navedenih hadisa, kao i iz drugih predaja, možemo odrediti sljedeće odlike potpomognute grupe:
1. Ona je na istini. U hadisima se kaže da su oni “na istini”, da “slijede Allahove odredbe”, da “slijede ovu vjeru”, da su “u vjeri”. Svi ovi izrazi ukazuju na to da su oni ustrajni u ispravnoj vjeri sa kojom je poslan Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
2. Ova grupa postupa po Allahovoj odredbi, što bi značilo:  a) da se oni razlikuju i odlikuju nad drugim ljudima tako što nose bajrak pozivanja Allahu;  b) da se bave pozivanjem na dobro i odvraćanjem od zla.
3. Ova skupina bit će primjetna i prisutna sve do Sudnjeg dana. Hadisi je opisuju: “Stalno će biti prisutni i primjetni, sve dok ne dođe Allahova odredba a oni još uvijek u takvom stanju”. Također su opisani kao “superiorni na istini”, ili “prisutni i vidljivi do Sudnjeg dana”, ili “superiorni nad onima koji im se suprotstavljaju”. Ova prisutnost podrazumijeva:  (a) jasnoću i neskrivanje, jer su oni prepoznatljivi i ističu se, (b) čvrstinu i ustrajnost u istini, vjeri, izvršavanju Allahovih naredbi i borbi protiv neprijatelja  i (c) “zuhur” u značenju pobjede.
4. Pripadnici ove grupe su strpljivi. Prenosi se od Ebu Sa‘lebe el-Hašenija, r. a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iza vas su dani sabura, strpljivost u njima je kao držanje žeravice.”

Ko su pripadnici potpomognute skupine
Buhari kaže: “To su učenjaci.” Mnogi učenjaci navode da se pod potpomognutom grupom misli na učenjake hadisa. Nevevi kaže: “Postoji mogućnost da je ova grupa prisutna među različitim skupinama vjernika: među hrabrim borcima, fakihima, muhadisima, pobožnjacima, među onima koji naređuju dobro i odvraćaju od zla, te među drugim grupama koje su posvećene (činjenju) dobra.” On, također, kaže: “Ovu grupu može sačinjavati skup od nekoliko vrsta vjernika: hrabrih i vještih ratnika, učenjaka fikha, učenjaka hadisa, učenjaka u tefsiru, onih koji naređuju na dobro i odvraćaju od zla, pobožnjaka…”
Ibn Hadžer, detaljno govoreći o ovom pitanju, kaže: “Nije nužno da oni budu skupljeni u jednom mjestu, nego je moguće da budu u jednom mjestu kao i da budu u različitim krajevima zemlje. Mogu biti smješteni u jednoj državi, kao i da budu u jednom njenom dijelu, a da ih nema u drugom. Može se desiti da postepeno nestaju sa zemlje, pa da ostane samo jedna grupa u jednom kraju. Kada potpuno nestanu, nastupit će Sudnji dan.”

Mišljenja i riječi učenjaka ukazuju na činjenicu da ova grupa nije ograničena samo u jednom pravcu, niti je okupljena na jednom mjestu. Posljednji pripadnici te skupine bit će u Šamu i borit će se protiv Dedžala, o čemu nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nema sumnje da su oni koji se bave šerijatskim naukama – akaidom, fikhom, hadisom, tefsirom, koji uče i podučavaju islamu, koji pozivaju u islam i praktično sprovode njegove propise – najpreči da se nazovu “potpomognutom skupinom”. Najpreče je da se bave da‘vom, džihadom, naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla, davanjem odgovora onima koji unose novotarije, jer sve to mora biti povezano sa ispravnom naukom uzetom iz Objave. Molimo Allaha da nas učini od njih i neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda!

Muhammed Salih Munedždžid,  Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 28.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE