13.8 C
Sarajevo
PočetnaKur'anŠta je bolje: učiti Kur'an iz Mushafa ili napamet

Šta je bolje: učiti Kur'an iz Mushafa ili napamet

Pitanje:

Da li je bolje učenje Kur’ana čitajući iz Mushafa ili ponavljajući ajete napamet?

Odgovor:

To ovisi o samom učaču: ako nije vješt u učenju Kur’ana, takvom je bolje gledanje u Mushaf, tako će se izvježbati; a onaj ko uči Kur’an napamet, njemu je, Allah najbolje zna, bolje ponavljati oslanjajući se na pamćenje kako bi učvrstio ono što je zapamtio. Isto tako, ako učač bolje razumijeva Kur'an i njegove poruke kada ga uči napamet, onda je takvo učenje bolje, u protivnom nije. Dakle, vrijednost načina učenja ovisi o stanju učača, a ako se poistovijeti učenje iz pamćenja i čitanje iz Mushafa, tada je čitanje bolje.

Ibn Kesir zapisao je: “Mnogi učenjaci smatraju da je učenje gledajući u Mushaf bolje od ponavljanja oslanjajući se na pamćenje, jer u prvom je i učenje i gledanje u Mushaf.” (Vidjeti: Fadailul-Kur’an, str. 209, od Ibn Kesira.) Ovaj svoj stav dokazuju predanjem u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odlika učenja gledajući u Mushaf nad učenjem oslanjajući se na pamćenje jeste kao odlika propisanog namaza nad dobrovoljnim.” (Ibn Šahin, u djelu Et-Tergib, 1/214/194, i Ebu Ubejd, u djelu Fadailul-Kur’an, 1/516 – Kenzul-ummal. Ibn Hadžer ovo predanje smatra slabim. Vidjeti: Fethul-Bari, 9/78.) A u drugom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Kada čovjek uči Kur’an ne gledajući u Mushaf, ima hiljadu dobrih djela, a kada čita iz Mushafa, ima dvije hiljade dobrih djela.” (Taberani, 1/221/601, i Bejheki, u djelu Šuabul-imanu, 2/407/2217, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 7/165, i Miškatul-mesabih, 1/666.)

Predaja u kojoj se pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Gledanje u Mushaf je ibadet”, apokrifna je. (Vidjeti: Es-silsiletud-daife, 1/531.) U drugoj, također apokrifnoj verziji, stoji: ”Dajte svojim očima udio u ibadetu – gledanju u Mushaf, razmišljanju o njemu i uzimanju poruka iz njega.” (Vidjeti: Es-silsiletud-daife, 4/88.) Hadis u kome se kaže: ”Petero je ibadet: konzumiranje malih količina hrane, sjedenje u džamiji, gledanje u Mushaf, gledanje u lice učenjaka i gledanje u lice roditelja”, ništavan je, po ocjeni šejha Albanija. (Vidjeti: Es-silsiletud-daife, 4/201 i Daiful-džamia, str. 420/2855.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE