17 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciKo tumači i kako se tumače snovi u islamu

Ko tumači i kako se tumače snovi u islamu

Pitanje:

Ko tumači i kako se tumače snovi u islamu?

Odgovor:

Muslimani su jednoglasni u mišljenju da će islam i njegove nauke ostati sačuvane do Sudnjeg dana: “Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista Mi ćemo ga čuvati.” (El-Hidžr, 9.) Čuvanje Kur’ana (tj. islama) manifestira se na brojne načine. I nema sumnje da su islamski učenjaci primarno sredstvo u očuvanju islama, koji iz generacije u generaciju prezentiraju ljudima izvornu vjeru. U tom kontekstu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ovo znanje nosi i čuva iz svake generacije pravedna skupina, čuva ga od raznih izvitoperenih značenja i pogrešnih tumačenja.” (Bejheki, 10/353-354, Ibn Abdulberr, u djelu Et-Temhid, 1/59, i El-Hatib, u djelu Šerefu ashabil-hadis, str. 11, 28 i 29. Ovaj hadisa ispravnim smatraju imam Ahmed, hafiz Alai i šejh Albani.)

Ova skupina je uglavnom brojna, osim kada je riječ o specifičnim disciplinama koje su prenesene putem manjih skupina, kao što je slučaj s tumačenjem snova. Jedna od rijetkih islamskih nauka koja se ne uči ustaljenom rutinskom metodom, već je prvenstveno dar od Uzvišenog Allaha, jeste tumačenje snova. Obraćajući se Jusufu, alejhis-selam, Uzvišeni Allah rekao je: “I, eto tako, Gospodar tvoj će tebe odabrati, i tumačenju snova te poučiti.” (Jusuf, 6.) Dakle, Allah je Taj Koji poučava tumačenju snova koga On želi. Čovjek može jedino naučiti osnovne smjernice kojih se treba pridržavati prilikom tumačenja snova, dok je rezultat samog tumačenja isključivo Allahov dar. Ovo je osnovni razlog zbog kojeg izrazita većina islamskih učenjaka nije bila poznata po tumačenju snova. Ova nauka, za razliku od drugih islamskih nauka, nema fiksna pravila i principe, već svaki san ima vlastite kriterije na osnovu kojih se tumači. Ne samo to, već se isti san kod različitih ljudi, ne tumači na isti način. Pri tumačenju snova neophodno je u obzir uzeti vjeru, moral, izgled, porijeklo, zanimanje, običaje, fizičko i psihičko stanje onoga koji je usnio san, zatim mjesto i vrijeme u kojem ga je usnio itd. (Vidjeti: El-Mufhim, 6/22, Bedaiul-fevaid, 2/208, Fejdul-Kadir, 4/65, i El-Bedrul-munir fi ilmit-tabir, str. 152-153.)

Na osnovu spomenutog vidimo da nije ispravno uzeti jednu ili više knjiga koje se bave ovom tematikom i shodno tome tumačiti snove, to su islamski učenjaci zabranili. Imam Nefravi rekao je: “Nije dopušteno tumačiti snove iz knjiga kao što čine neke neznalice. Kada im se kaže da je neko usnio određeni san, uzmu Ibn Sirinov sanovnik i tumače san shodno onome što se nalazi u njemu. To je zabranjeno (haram) jer se tumačenje snova razlikuje od čovjeka do čovjeka, od vremena, mjesta i osobina onoga koji je usnio san.” (Vidjeti: El-Fevakihud-devani, 2/457.) Šejh Derdir veli: “Snovi se ne tumače na osnovu knjiga, kao što čine ljudi koristeći Ibn Sirinov sanovnik, to je zabranjeno. Mora se poznavati stanje onoga ko je usnio određeni san i vrijeme u kome ga je usnio, da bi se san adekvatno protumačio.” (Vidjeti: Šerhu akrebil-mesalik, 5/285.) Ali Saidi zapisao je: “Nije dopušteno na osnovu sanovnika tumačiti snove, to je haram, jer se snovi razlikuju od osobe do osobe, stanja i vremena u kome se usnio određeni san.” (Vidjeti opaske šejha Saidija na djelo Šerhul-kifaja, 2/465.) Pored toga, kada bi se ljudi ograničili na tumačenje snova shodno onome što je zabilježeno u knjigama, većinu snova ne bi mogli tumačiti, jer za njih nema odgovora u sanovnicima.

Također, nije dopušteno svakome tumačiti snove, jer su snovi četrdeset šesti dio poslanstva, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Buharija i Muslim.) Neko je upitao imama Malika: “Da li svako može tumačiti snove?”, na šta je odgovorio: “Zar se s poslanstvom igrati?!” (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 9/131, i Et-Temhid, 1/288.) Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Snovi se ostvaruju shodno njihovom prvom tumačenju.” (Ibn Madža i Ebu Ja‘la.) Iako ima mahanu u svom lancu prenosilaca, značenje ovog hadisa potvrđuje drugi hadis u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,  kaže: “Snovi su na ptičijoj nozi (tj. neće se ostvariti) dok se ne protumače, a kada se protumače, onda će se ostvariti.” (Edu Davud i Tirmizi. Imam Tirmizi ovo predanje smatra ispravnim, a hafiz Ibn Hadžer dobrim.) Naravno, san će se ostvariti samo onda ako ga protumači onaj ko poznaje ovu nauku i pogodi u svom tumačenju, kako tvrdi imam Buharija i neki drugi učenjaci. (Vidjeti: Umdetul-kari, 24/169, i Šerhul-Kermani, 24/136-137.)

Kada je riječ o snovima vjernika, njih treba lijepo protumačiti, jer je tako činio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Darimi u svojim Sunenima, 2/109/2163, zabilježio je preko Aiše, radijallahu anha, da je neka Medinjanka imala muža trgovca. Skoro uvijek, kada bi otputovao, ona bi ostala trudna i usnila bi da se slomio jedan stub u njenoj kući i da je rodila ćoravo dijete. Ovaj san se ponovio nekoliko puta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svaki put bi joj rekao: “Lijep san si usnila: tvoj će se muž vratiti živ i zdrav, i rodit ćeš dječaka dobročinitelja.” Aiša, radijallahu anha, pripovijeda da je jednog dana, za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odsustva, došla ta ista žena i kazala: “Želim da mi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, opet protumači isti san; svaki put bi mi kazao: ’Lijep san si usnila…’” Aiša, radijallahu anha, reče joj: “Obavijesti me, šta si to usnila, o čemu uvijek pitaš Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?” “Ne, nikako, neću te obavijestiti dok ne dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem”, odgovorila je. Majka pravovjernih govorila je: “Tako mi Allaha, nisam je ostavila na miru sve dok mi nije ispričala šta stalno sanja, a kada mi je ispričala, rekla sam joj: ’Tako mi Allaha, ako je istina to što si sanjala, tvoj će muž umrijeti, a ti ćeš roditi pravog nevaljalca.’” Kada je to čula, sjela je i počela plakati. Kada se vratio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je Aišu zbog čega ta žena plače, pa ga je obavijestila o razlogu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “O Aiša, polahko! Kada tumačiš snove muslimanu, protumači ih na lijep način, jer snovi se ostvaruju shodno njihovom tumačenju.” Nakon toga, umro je muž te žene i rodila je dječaka nevaljalca. (Hafiz Ibn Hadžer kaže da je ovo predanje dobro. Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450-451.)

Stoga je pohvalno lijep san ispričati samo onome koga čovjek voli; ako ga ispriča onome koga ne voli, postoji mogućnost da ga ružno protumači, pa da se ostvari. Ebu Katade prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Lijepi su snovi od Allaha, i zato, kada neko usnije lijepe snove, neka ih ne kazuje osim onome koga voli, a ako usnije ružne snove, neka traži utočište kod Allaha od njih i od šejtana, neka simbolično pljucne tri puta na lijevu stranu i neka ne govori nikome šta je usnio, tada mu ti snovi neće nauditi.” (Buharija i Muslim.)

Pogledajmo kako je Ebu Bekr, radijallahu anhu, najbolji rob poslije Allahovih poslanika i vjerovjesnika, bio optimista kada je riječ o tumačenju snova. Jedne noći Aiša, radijallahu anha, usnila je da su tri mjeseca pala u njenu sobu i kada taj svoj san ispričala Ebu Bekru, on je rekao: “Lijep si san usnila; ako se taj san obistini, u tvojoj će kući (sobi) biti ukopana tri na Zemlji najbolja čovjeka.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukopan, Ebu Bekr je rekao: “Ovo je prvi i najbolji mjesec.” (Ibn Abdulberr, 24/47-48, Taberani, 23/48/128, Hakim, 4/437/8192, Ibn Ebu Šejbe, 6/179-180, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

U jednom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobratio Selmana Farisija i Ebu Bekra. Jedne noći Selman je usnio neki san pa je počeo izbjegavati Ebu Bekra. Kada ga je sreo, Ebu Bekr ga je upitao: “Brate, zašto me izbjegavaš?” “Usnio sam da su tvoje ruke presavijene ka tvome vratu (kao što će biti učinjeno s džehennemlijama)”, odgovori Selman. Kada je to čuo, Ebu Bekr reče: “Allahu ekber, moje ruke će biti presavijene, i neću činiti zlo do Sudnjeg dana.” Nakon toga, neko je obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ovom događaju pa je rekao Ebu Bekru: “Da, tvoje su ruke povijene, i nećeš činiti zlo do Sudenjeg dana.” (Ebu Kutejbe, u djelu Tabirur-ru’ja, str. 132/31, i Ibn Ebu Šejbe, 6/179, a on navodi da se ovdje radilo o Suhejbu, a ne o Selmanu. Ibn Hadžer, u djelu Fethul-Bari, 14/442, ovo je predanje ocijenio vjerodostojnim.)

Napomena: sanovnik Tefsirul-ahlam koji se pripisuje Ibn Sirinu poznat je i mnogo korišten u cijelom islamskom svijetu. Preveden je na brojne, pa i na bosanski jezik. Međutim, ovo djelo nije napisao Ibn Sirin, već ga je napisao Ebu Seid Vaiz, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE