13.8 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li djelo nevjerstva poništava sva dobra djela, pa čak i ako...

Da li djelo nevjerstva poništava sva dobra djela, pa čak i ako se čovjek pokaje?

Pitanje:

Kada čovjek učini nešto što izvodi iz vjere, da li se brišu njegova dobra djela koja je prije toga učinio? Ako bi taj čovjek umro, a ne bi se pokajao, umro bi kao nevjernik, a ako bi se pokajao, da li bi mu vrijedila i dalje dobra djela, namaz, post, sadaka itd., koja je učinio prije izlaska iz islama i da li o ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom?

Odgovor:

Cijenjeni brate u islamu, u pogledu vašeg pitanja islamski učenjaci imaju oprečne stavove.

Jedan dio učenjaka smatra da su čovjeku koji se odmetne od vjere, nakon što je bio musliman, a potom se pokaje, dobra djela koja je učinio prije otpadništva propala. Na osnovu toga, ako je obavio hadž, obaveza mu je da to učini ponovo. Ovo je mišljenje učenjaka hanefijske i malikijske pravne škole, po jednom rivajetu i imam Ahmed je zastupao taj stav.

Drugi su, pak, smatrali da čovjeku koji se odmetne od vjere, a nakon toga se pokaje, dobra djela koja je činio prije otpadništva nisu propala. Na osnovu toga, ako je obavio hadž prije otpadništva, nije obavezan da to čini ponovo nakon pokajanja. Ovo je mišljenje učenjaka šafijske pravne škole, po ispravnom stavu, i to je stav hanbelijske pravne škole. Taj stav odabrao je i uvaženi učenjak današnjice u svojim fetvama, šejh Abdulaziz b. Baz.

Razlog razilaženja nalazi se u shvatanju riječi Uzvišenog Allaha: “Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.” (El-Bekara, 217)

Prva skupina učenjaka shvatila je ajet bukvalno i kazali su da samim činom otpadništva propadaju djela onome koji otpadne od vjere, dok su drugi za to postavili dva uvjeta: da se odmetne i da umre kao odmetnik.

Napomena: Vaša konstatacija: “Ako bi taj čovjek umro, a ne bi se pokajao, umro bi kao nevjernik”, općenita je i treba je ispravno shvatiti. Nije tačno da je nevjernik svako ko učini djelo koje izvodi iz vjere i umre kao takav, pošto postoje zapreke na putu proglašavanja nevjernikom ljudi koji počine djelo koje izvodi iz vjere, kao što su zaborav, prisila, neznanje, tumačenje – te’vil. Međutim, tačno je da su ništavna i propala djela čovjeka koji umre kao nevjernik.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE