20 C
Sarajevo
PočetnaOdgoj djeceDa li će djeca imati nagradu za dobra djela

Da li će djeca imati nagradu za dobra djela

PITANJE:

Znam da čovjek neće biti odgovoran za djela prije punoljetnosti. Da li će biti nagrađen za dobro koje učini dok je maloljetan?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu.

Da, dijete će biti nagrađeno za dobra djela. Muslim u Sahihu prenosi od Ibn Abbasa, r.a., da je rekao: “Neka žena je podigla svoje dijete, pa reče: ‘Allahov Poslaniče, da li ovaj ima hadž?’ ‘Da, a tebi pripada nagrada.'”

Pisac Mevahibul-dželila u skraćenom komentaru navodi i pitanje djeteta kojem se naređuje obavljanje namaza u sedmoj godini. El-Karafi u knjizi El-Jevakit fil-mevakit kaže: “Dijete, prema hadisu El-Has’amijje, ima nagradu za dobra djela koja čini.”

Ibn Rušd kaže: “Djetetu se ne pišu loša djela, dok će, prema ispravnom mišljenju, biti nagrađen za dobra djela.”

Ibn Abdulberr, spominjući hadis El-Has’amijje, kaže:  “Od Ebu Alije er-Rijahija se prenosi da je Omer ibn el-Hattab, r.a., rekao:“Malodobnom djetetu se pišu dobra djela, a ne pišu mu se loša.”

Pisac Mevahibul-dželila u poglavlju o ihramu za hadž i umru malodobnoga navodi: Nema razilaženja među učenjacima da se malodobno dijete nagrađuje za činjenje djela pokornosti i da mu se opraštaju nevaljala djela. Namjerno učinjeno nevaljalo djelo (za malodobne) je kao djelo počinjeno iz nehata (za odrasle). U Muhtesarul-Vadiha kaže: “Maladobna djeca nisu obavezna obaviti hadž sve dok ne postanu (šerijatski) punoljetni, i to ejakulacijom ili menustruacijom. Međutim, nema smetnje da se s njima obavi hadž, jer je to pohvalno i praksa Poslanika, s.a.v.s.” Zatim pisac spominje  od Talhe ibn Musarrifa da je rekao: “U lijepe postupke muslimana se ubrajalo da obave hadž sa svojom djecom doneseći ih (na sveta mjesta) pred Allaha.”

Od Ibn Adbdu-l-Berra u Et-Temhidu stoji propis o hadžu s djecom, te pojašnjenje o pohvalnosti tog djela. Većina učenjaka je na tom stanovištu. On  kaže: “…ne nijekajući da se malodobnom djetetu zapiše stepen i nagrada na Ahiretu za namaz, zekat, hadž i ostala djela dobročinstva koja je radio i obavljao shodno pravilima, a iz Allahove blagodati prema njemu. Kao što je Allah dao blagodat mrtvome da bude nagrađen za sadaku koju za njega dadne živi. Zar ne vidiš da su se svi saglasili da je djetetu propisan namaz kada ga počne shvatati? Poslanik, s.a.v.s. je klanjao s Enesom, r.a., i jetimom. Većina ispravnih prehodnika smatra da je dužnost uzeti zekat iz imovine jetima, a nepojmljivo je da ti jetimi neće biti nagrađeni za to. Takav je slučaj i sa njihovim oporukama, gdje će i oni i oni koji ih sprovedu imati nagradu, isto kao i oni koji obave hadž s njima – imaju nagradu od Allaha. Prenosi se od Omera, r.a., da je rekao: ‘Malodobnom se djetetu pišu dobra djela, a ne pišu mu se loša, i ne znam nikog, čiji se stavovi slijede, ko se suprotstavlja ovom mišljenju.'”

U El-Ikmalu se prenosi da su mnogi učenjaci rekli: “Malodobno dijete će biti nagrađeno za pokornost, i njegova dobra djela će biti upisana, a loša neće.”

U Evailul-mukaddimat stoji: “Ispravno mišljenje kod mene jeste da i malodobni i staratelj malodobnih imaju nagradu. Poslanik, s.a.v.s. je rekao ženi: ‘I ti imaš nagradu… !’ Allah najbolje zna.”

Ibn Džemaa kaže: “Po mišljenju četverice imama malodobni se nagrađuje za pokornost, pišu mu se dobra djela, bio on dijete koje razlikuje pojmove ili ne. To se prenosi od Omera, r.a., a neki učenjaci spominju konsenzus uleme u vezi s tim pitanjem. Na to ukazuje prethodno rečeno u poglavlju o posebnim vrijednostima da je Poslanik, s.a.v.s. rekao: ‘Džihad starog (iznemoglog) i malodobnog jeste hadž i umra.’

Kao i hadis o ženi koja je podigla dijete (El-Has'amijja).” Uzvišeni Allah najbolje zna.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE