13 C
Sarajevo
PočetnaČistoćaDa li glasno smijanje u namazu kvari abdest

Da li glasno smijanje u namazu kvari abdest

Pitanje:

Da li glasno smijanje u namazu kvari abdest? Možete li mi objasniti ovo pitanje i navesti dokaze! Allah vas nagradio!

Odgovor:

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da smijanje izvan namaza ne kvari abdest, kao što su jednoglasni u mišljenju da smijanje u namazu kvari namaz. (Vidjeti: El-Evsat, 1/226.)

Međutim, kada je riječ o tome da li smijanje u namazu kvari abdest, nemaju jednoglasan stav. Neki islamski pravnici smatraju da smijanje u namazu kvari abdest, između ostalih, sljedeći: Hasan Basri, Ibrahim Nehai, Sufjan Sevri i učenjaci hanefijske pravne škole. (Vidjeti: El-Evsat, 1/226, El-Mugni, 1/169, El-Medžmu, 2/65, Umdetul-kari, 3/48, El-Musannef, 2/377, od Abdurrezzaka, El-Muhalla, 1/265, El-Mebsut, 1/77-78 i 171-172, i Šerhu Fethil-Kadir, 1/34.)

Nekoliko ashaba prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onome ko se grohotom nasmije u namazu naređivao da ponovo uzme abdest i ponovi namaz. Predanje u tom smislu prenose: Ebu Hurejre, Ibn Omer, Enes, Imran b. Husajn, Džabir i Ebu Musa Ešari. Navodi se i nekoliko mursel-predanja od Ibrahima, Zuhrija, Mabeda i Ebul-Alije. (Darekutni, 1/163-165 i 171, El-Hatib, 9/379, Ibn Dževzi, u djelu El-Ilel, 1/368-369, Bejheki u djelima: El-Hilafijat, 2/371, 384 i 405, i El-Kubra, 1/146, Abdurrezzak, 2/376, i neki drugi muhaddisi.)

Međutim, veliki hadiski eksperti ta predanja nisu smatrali autentičnim. Naime, spomenute verzije uglavnom se vraćaju na hadis Ebul-Alije, on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao mursel-predanje, a takvo predanje nije prihvatljivo u hadiskoj nauci. Većina islamskih učenjaka smatra da smijanje u namazu kvari samo namaz, ali ne kvari abdest. Ovo je stav učenjaka malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole, Ishaka, Ebu Sevra, Mekhula, Evzaija i nekih drugih. (Vidjeti: El-Evsat, 1/227-228, El-Mudevvenetul-kubra, 1/98, Bidajetul-mudžtehid, 1/41, El-Medžmu, 2/65, Mugnil-muhtadž, 1/195, El-Mugni, 1/169, i Umdetul-kari, 3/48.)

Ovi islamski autoriteti povode se za sljedećom izjavom Džabira b. Abdullaha: “Ko se nasmije u namazu neka ponovi namaz, ali ne i abdest.” (Buharija, Abdurrezzak, 2/377, i Bejheki, 1/144.)

Slično su izjavili: Ebu Musa Ešari, Ibn Mes'ud, Ibn Sirin, Ata, Zuhri, sedmerica pravnika: Seid b. Musejjib, Kasim b. Muhammed b. Ebu Bekr, Urva b. Zubejr, Ebu Bekr b. Abdurrahman, Haridža b. Zejd b. Sabit, Ubejdullah b. Abdullah b. Utba i Sulejman b. Jesar. (Vidjeti: El-Evsat, 1/227, Es-Sunenul-kubra, 1/144-145, El-Musannef, 2/376-378, od Abdurrezzaka, El-Musannef, 1/388, od Ibn Ebu Šejbe.)

Dokaz više za našu tvrdnju jeste to da su islamski učenjaci jednoglasni u mišljenju da govor u namazu i potvora ne kvari abdest, pa kako će ga onda pokvariti smijeh! (El-Evsat, 1/230.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE